คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 3265

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.20 น. รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ต่อศักกดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.รัชพงศ์ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์ฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์