สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

IMG 3258

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ จันทร์ศรีบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สาขาวิทยาเขตกำแพงแสน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์