รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบรางวัล งานกล้วยไม้ Expo' ครั้งที่ 9 ในงานเกษตรกำแพงแสน

   ORci 10

       เมื่อวันพุทธที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลการจัดประกวด งานกล้วยไม้ Expo' เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๙ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ตันพิชัย อาจารย์ประจำภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นประธานจัดงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ร่วมดำเนินการตัดสิน การจัดงานครั้งนี้ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดการประกวดขึ้น โดยแบ่งเป็น ๑๑ หมวด และประเภทยอดเยี่ยม โดยงาน แบ่งเป็นหมวดสกุลแวนด้า สกุลคัทลียา และสกุลใกล้เคียง สกุลหวาย สกุลออนซิเดียมฟาแลนนอปซิส และสกุลใกล้เคียง ประเภทกล้วยไม้ลูกผสมช่อแรกกล้วยไม้พันธุ์แท้กล้วยไม้สกุลอื่นๆที่มีดอกกล้วยไม้ต้นสวยใบงาม และใบด่าง สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ขวัญใจมหาชน ได้แก่นายสมศักดิ์ ศรีสงคราม ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลยอดเยี่ยมงานประเภทกอ ๑ รางวัล ได้แก่นายธนภัทร ศรีสุทธิพจน์ ได้เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมงานประเภทต้นเดี่ยว ได้แก่นายชัยภัทร ศรีรักษา ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลยอดเยี่ยมงานประเภทอลังการ ๑ รางวัลได้แก่นายสมศักดิ์ศรีสงคราม รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัล .