รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Negeri Semarang Graduate School ประเทศอินโดนีเซีย

IMG 5739

วันอังคารที่ 30 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Negeri Semarang Graduate School ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อขอเข้ามาศึกษาดูงานพร้อมขอเข้าสังเกตการณ์กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 - 19.30 น. ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์