กำหนดการพิธีเปิดงานเที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่"

Travel KPS

กำหนดการพิธีเปิด "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่" 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

09.00 น.

-  ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมงาน

 

09.30 น.

-  ชี้แจงกำหนดการและกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่

 

09.40 น.

-  การแสดง วิถีไทยชุดที่ 1 รำกลองยาว

 

09.50 น.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ   
-  รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี
-  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

 

10.20 น.

-  การแสดง วิถีไทยชุดที่ 2  ชุดไทยทรงดำ

 

10.45 น.

-  เสวนาธุรกิจท่องเที่ยวไทยยุค 4.0 หัวข้อ “เที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน” ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์เกษตร แบ่งเป็น
1. ธุรกิจท่องเที่ยวไทยยุค 4.0 โดย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
2. ทิศทางการท่องเที่ยวไทยสไตล์เกษตร โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์
3. การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี
   โดย ดร.วิริยะ  ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. ดำเนินการเสวนา โดย ดร. ศุศราภรณ์  แต่งตั้งลำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
5. ตอบข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

 

11.45 น.
12.00 น.

-  เยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ
-  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 น.

-  เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร คณะเกษตร กำแพงแสน