โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ด้วยระบบ KU Workplace”

IMG 5689

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายศักดิเดช อุบลสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำเเพงเเสน มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรโดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ซึ่งสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดโครงการให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ด้วยระบบ KU Workplace” จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 -12.00 น. โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้และมอบให้ทุกส่วนงานนำไปดำเนินการ โดยกำหนดให้ทุกส่วนงาน แลกเปลี่ยนความรู้ในระบบ KU-KM Community (KU Workplace) ซึ่งเป็นเครื่องมือ Digital สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างชุมชนของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร ในการร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์