โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

IMG 5455

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ขึ้นกล่าวเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะต่างๆ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมี นางสาวกนกวรรณ เล้าอรุณ รักษาการแทนหัวหน้างานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมิน ผู้บริหารวิทยาเขต คณะ สำนักและผู้เข้าร่วมทุกท่าน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันตามลำดับ โดยเฉพาะระดับสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการและมาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันการศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดำเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันส่งผลในภาพรวมทำให้ให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บัณฑิตต่อไป  ณ ห้องประชุมวิชาการ 1,2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์

รูปภาพเพิ่มเติมของวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ที่แนบให้นี้: https://drive.google.com/drive/folders/1nsLrJcH00iTqbRh7pMha83M4a68h6eyS?usp=sharing