รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณะถ่ายทำหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

IMG5047

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับและให้การสัมภาษณ์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่คณะถ่ายทำหนังสั้นจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู และให้ความอนุเคาระห์สถานที่ในการถ่ายทำหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม อาทิเช่น การปืนหน้าผาจำลอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารจัดการผลผลิตศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตร (ATC) ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Max Beef Steak กำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์