ขอเชิญชวน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารส่วนงาน ผู้บริหารหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ได้ทางเว็บไซต์ : https://goo.gl/trmkgU

013413

ในประเด็น

  • ท่านเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
  • หากท่านไม่เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โปรดเสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็น

หมายเหตุ ความคิดเห็นของท่านจะรวบรวมสรุปและเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสนพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม งานอำนวยการ (จันทรา ศรัญญา ทิพวัลย์) โทร.๓๒๗๐, ๓๒๗๑, ๓๒๗๒