บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 5016

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อหารือร่วมกันด้านการศึกษาวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอล ซึ่งทางฝ่ายบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการฝึกงาน ฝึกอบรมและจัดหาข้อมูลเพื่อทำกรณีศึกษาพิเศษและสนับสนุนการศึกษาดูงานภาคสนามสำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่สนใจด้านอ้อยและน้ำตาลอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการหารือร่วมกันเพื่อจัดทำ MOU ใหม่ให้ทุนการศึกษาให้ครอบคลุมหลายคณะจากเดิมเฉพาะคณะเกษตร กำแพงแสน โดยให้เกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร และรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำ MOU ครั้งใหม่ ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์