โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก."

IMG 3368 resize

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดการฟังบรรยายของโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก." โดยโครงการนี้จัดขึ้นให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มบริการ รวมทุกวิทยาเขต จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งการปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตระหนักในคุณค่าความสำคัญบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย เสริมสร้างพลังศรัทธา ความรัก ความผูกพัน และความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ) เป็นวิทยากรบรรยาย ตั้งเเต่เวลา 08.15 - 13.00 น. ณ ประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี และถ่ายทอด Teleconference มายังวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์