โครงการให้เลือดให้ชีวิต สปิริตชาวKU ประจำปีการศึกษา 2561

IMG 3281

 

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิด "โครงการให้เลือดให้ชีวิต สปิริตชาวKU ประจำปีการศึกษา 2561" โดยมี นายภูมิพัฒน์ อัศวดชติวัฒน์ ผู้ช่วยนายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อช่วยรณรงค์ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้ได้ร่วมบริจาคโลหิต ก่อให้เกิดความสุขของการเป็นผู้ให้ การได้ร่วมแบ่งปัน การเสียสละ การช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศชาติต่อไป ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์