โครงการสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

IMG 3249

 

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์วิทยาเขตกำแพงแสน มีความรู้ความเข้าใจ "การใช้งานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA : CUR)" และสามารถดำเนินการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชัชรี แก้วสุรขิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการประธานคณะกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมวิทยากรจาก G-Able จำกัด และทีมพัฒนาหลักสูตรและการสอนและทีมงานฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บรรยายเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์