การสัมมนา "การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตู หน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร"

IMG 2974

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตู หน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หอมหวล หัวหน้าศูนย์ SDO เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณอารัมภ์รัตน์ รัธดานุรักษ์ ผู้อำนวนการกลุ่มองค์กรกำหนดมาตรฐาน (สมอ.) เป็นวิทยากรเป็นบรรยาย เรื่อง องค์กรกำหนดมาตรฐาน แผนการจัดทำและส่งมอบร่างมาตรฐานฯ ซึ่งงานสัมมนาในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. และได้มี อาจารย์ ดร.วัชมา โพธิ์ เป็นผู้ดำเนินพิธีการ ณ ห้อง 9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตรื วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์