มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 63

 12p 04

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 63  พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ทั้งหมด 4 วิทยาเขต จำนวน 104 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฎระเบียบ พรบ. สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดี ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยจัดอบรม ตั้งแต่วันที่ 9 -12 กรกฎาคม2561 ณ ห้องหงส์เหิร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน