รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนต้อนรับคณะทำงาน UI GreenMetric 2018

 

uig1

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะทำงาน UI GreenMetric 2018 ซึ่งเป็นคณะทำงานที่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เข้ามาตรวจดูผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ  UI GreenMetric ของวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งทางด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการของเสีย รวมถึงเสนอแนะการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ UIGreenMetric ในครั้งต่อไปอีกด้วย