11B_04.JPG

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายมนัส ศรีละออ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ไปร่วมงานรัฐพิธี และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2561 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นวันรัฐพิธี และกำหนดให้ส่วนราชการ ประชาชนและภาคเอกชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 และนับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 330 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงมีพระหากรุณาธิคุณ   แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ทรงสถาปนาเมืองหลวงธานีหรือลพบุรีในปัจจุบัน เป็นราชธานีแห่งที่สอง และทรงมีพระราชกรณียกิจในด้นต่างๆนานัปการ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อถ่วงดุลย์อำนาจกับประเทศฮอลันดา นำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ ทรงพระปรีชาด้านศิลปวัฒนธรรม    ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยหลายเรื่อง อาทิ สมุทรโฆษคำฉันท์ พาลีสอนน้อง ราชสวัสดิ์ เป็นต้น