11JJ_46.JPG

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนาของไทย ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อนำเทียนที่หล่อไปถวายให้แก่วัดห้วยม่วง ในวันที่ 18 ก.ค. 2561  กิจกรรมในตอนเช้า เป็นการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงานหล่อเทียนพรรษา  และหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน โดยมี ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย กันอย่างมากมาย