A_5_j_23.JPG

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัด“มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีเปิด “มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร”  ณ ห้องต้นตาล สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ  นางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภูมิปัญญาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้จากองค์กร สถาบัน และกลุ่มต่างๆ ไปยังเกษตรกร ประชาชน และเยาวชน โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมและและฝึกอบรมตามภาระกิจของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเองได้ และเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่าย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561  ภายใต้สโลแกน อิ่มท้อง-อิ่มปัญญา-พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนโดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมและสาธิต จำนวน 54 วิชาชีพ นิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเสวนา การประกวดทำอาหาร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และจำหน่ายสินค้าเกษตร จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก และสินค้า OTOP จังหวัดนครปฐม