มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ โดยมี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนหน่วยงาน องค์การบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระภารกิจอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาตินานับประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัย วิชาการ งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแแพงแสน