โครงการสัมมนาอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ”

DSC 5146 2

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย รักษาการแทนท่านผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับ ดร. กฤษรพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัยกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยยุค 4.0” เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานครั้งนี้ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการสัมมนา ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สร้างความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพแก่คณาจารย์ สร้างแนวคิดและกระบวนทัศน์ในการดำเนินงานด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์   ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงษ์