เชิญชวนให้บุคลากรในสถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์

ผาไทย

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเชิญชวนให้บุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์