โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง "การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"

DSC02741

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน อาจารย์ ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง "การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการสัมมนาในวันนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้ของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์