ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 60 Days Body Weight Workout

110483

นิสิต และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 60 Days Body Weight Workout ออกกำลังกายตามข้อกำหนดดังนี้

  1. ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องลงข้อมูลรายชื่อ ส่วนสูง และน้ำหนัก เพื่อตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (Before)
  2. เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงต้าน ร่วมกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น เชือกออกกำลังกาย และลูกบอลออกกำลังกาย ตามที่ผู้นำสอน ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ และ
    วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น. – 18.30 น. ณ ห้องเรียนมวยไทย อาคารพลศึกษา 2
  3. ก่อนปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวันผู้ร่วมโครงการจะต้องลงชื่อเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
  4. หลังการเข้าร่วมโครงการผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องมาลงข้อมูลส่วนสูง และน้ำหนัก เพื่อตรวจวัดค่าดัชนีมวลกายอีกครั้ง (After)