กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ MOU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดึงงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

DSC 3310 Copy

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามร่วมกันเพื่อสานนโยบายในการพัฒนาภาคเกษตรกรสู่ความมั่งคงและยั่งยืน โดยให้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความเป็น 4.0 สามารถนำไปสู่การพัฒนาทุกภาคการผลิตของประเทศไทย และส่งต่อให้สถาบันการศึกษาเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และผลงานวิจัยสำหรับใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์