การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

D 23

  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง เรื่อง"การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)" โดยในพิธีเปิด รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ 

  โดยในโครงการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แด่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆภายในวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผลและสอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่างแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ณ โรงแรมวรวนา หัวหินโฮเตลแอนด์คอนเวนชั่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์