ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

DSC01442

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากร ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลนครปฐม และพนักงาน/ลูกจ้างที่หน่วยงานออกค่าใช้จ่ายให้จากคณะต่างๆ โดยแบ่งช่วงเวลา      07.30 - 09.00 น. ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุมากกว่า 35 ปี และ ช่วงเวลา 09.00 - 10.30 น. ให้บริการตรวจสุขภาพผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 ณ งานอนามัย กองบริการกลาง 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์