โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างรูปแบบ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า (3 สำนัก)

DSC01337 2

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 รศ.ดร. ธนรัตน์ เเต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างรูปแบบ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า (3 สำนัก) เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นน 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ EdPEx ในแต่ละหมวดโดยผ่านการนำเสนอของส่วนงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และผลผลิตบัณฑิตของวิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์