โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (6th CRU QA DAY)

S 44662820

ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประกวดผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ซึ่งทางกองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ผลงานคุณภาพ" ประเภทบุคลากร

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์