การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมการศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 (23)/2561

1616930

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 (23)/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งมีสถาบันทางการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 26 สถานบัน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เกี่ยวการศึกษาด้านพื้นฐานของสถาบันเป็นสำคัญ