มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์นครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

DSC01137

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ออกให้บริการ ณ สนามกีฬากลาง 1 (สนามกีฬาจังหวัด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าของสุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน และพื้นที่ใกล้เคียงนำสุนัขและแมวมารับบริการกับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. จากการที่จังหวัดนครปฐมได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครปฐม 2561 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมานั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดแผนลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่สาธารณะ ตลาด สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งชุมชนต่างๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้งในทุกอำเภอ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน การกำจัดเชื้อโรค โรคพิษสุนัขบ้า จำเป็นอย่างยิ่งทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต้องบูรณาการร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อันจะนำไปสู่การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2563 ต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย: ดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์