โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท (ผกช.)

IMG 2005

     คณะเกษตร กำแพงแสน โดย สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท (ผกช.) ณ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดย นางสาวนภัสนันท์ นิลบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน กล่าวต้อนรับ นางสาวโสภิดา โยธาวงศ์ ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และ รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแล ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ปลูกฝังให้นิสิตมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนสร้างโอกาสให้นิสิตสามารถนำผลงานหรือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาเผยแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกสู่สังคม

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1633711723382942