แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร Discovery Program for Global Learners Okayama University

DSC01118

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบกระเช้าของที่ระลึกแก่ Dr. Haeng-ja ซึ่งเป็นผู้บรรยายหลักสูตร Discovery Program for Global Learners Okayama University ในโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและข้อแนะนำที่ดีแก่นักเรียนในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในอนาคต ณ ห้องอัจฉริยภาพ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ