รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับคณะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


DSC00991

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้กล่าวต้อนรับและมอบกระเช้าของที่ระลึก ในโอกาสที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำคณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน รุ่นที่ ๙ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์