คณะวนศาสตร์ เข้าหารือพบรองฯกำแพงแสน เพื่อขอใช้พื้นที่จัดตั้งคณะวนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

DSC00655

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากคณะวนศาสตร์ร่วมกันสำรวจพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกำแพงแสน และหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดตั้งคณะวนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์