“สภาพนักงาน มก. พบบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน”

DSC00629

 

รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมเป็นประธานการเปิดกิจกรรม “สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยเป็นวิทยาเขตแรกในการพบปะบุคลากรเพื่อก้าวเข้าสู่การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากสภาข้าราชการ สู่การเป็นสภาพนักงาน ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างองค์กรรวมถึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป  ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์