รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กยศ.และกรอ.

DSC00580

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานรวมถึงให้ปฏบัติงานไปในทิศทางเดียวกันต่อไปอีกด้วย   ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์