โครงการสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1 ในหัวข้ออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตและโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต ปีการศึกษา 2563

YOS 0417

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1 ในหัวข้ออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตและโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต ปีการศึกษา 2563 โดยในครั้งนี้มี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต บุคลากรและผู้นำนิสิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ค้นพบตนเอง และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตซึ่งเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก พันจ่าอากาศเอกตะวัน สุริยาวงษ์ พยาบาลปฏิบัติการ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง " แนวทางการให้คำปรึกษานิสิตเบื้องต้น" กับพูดเรื่องป้องกันโควิค-19 และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “รูปแบบการพัฒนานิสิตสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์