โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “กิจกรรมสภากาแฟ” ประจำเดือนมีนาคม

556460

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 - 08.30 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “กิจกรรมสภากาแฟ” โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ อาคารวงษ์สุวรรณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์