โครงการ "แนวทางการเริ่มธุรกิจของตนเองในวัยเรียน (Startup)"

IMG 6765

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเรื่อง "แนวทางการเริ่มธุรกิจของตนเองในวัยเรียน (Startup)" โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรินธร เกียรติทะนงศักดิ์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ จากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการเริ่มธุรกิจของตนเองในวัยเรียน (Startup) เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ คุณตฤณ ธรรมเนียม ผู้ประสบความสำเร็จจากธุรกิจปลาสวยงาม (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Startup Sharing จาก 0 สู่...ธุรกิจ” ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์