กองบริหารกิจการนิสิต จัดโครงการ Big Cleaning Day

DSC03723

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ร่วมกับบุคลากรกองบริหารกิจการนิสิต และแม่บ้านบริษัทร่วมกันช่วยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบอาคารกองบริหารกิจการนิสิตให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์