• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ประชุมผู้นำนิสิต ร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

ประชุมผู้นำนิสิต ร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

0000621 2

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับผู้นำนิสิต จากสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิตจากคณะต่างๆ เพื่อหารือร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์