พิธีหล่อ "พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์" พระประธานประจำพุทธอุทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

IMG 5844

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัด พิธีหล่อพระประธาน “พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์” ประจำพุทธอุทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ โรงหล่อปฏิมากรรมพุทธปฏิมาพรเลิศ (โรงหล่อคุณไพโรจน์ ศิริพรเลิศ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ริเริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดพิธีหล่อพระประธาน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพุทธอุทยาน เพื่อให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้น้อมระลึกถึงพระคุณและคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งในวันนี้ได้มีอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมพิธีหล่อพระและร่วมทำบุญสร้างอุทยานในครั้งนี้จำนวน 429,733 บาท โดยการจัดสร้างพุทธอุทยาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นการสร้างพระพุทธรูป  "ปางปฐมเทศนา" เป็นการระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นการสอนทางธรรมครั้งแรก ในขณะที่ภาระกิจของมหาวิทยาลัยเป็นการสอนครั้งแรกเช่นเดียวกัน ซึ่งพระพุทธรูปมีขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้วสูงประมาณ 3 เมตร หล่อด้วยทองสำริดปิดทองได้รับที่คุณพระคุณเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานนามว่า “พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์” (พระ-พุด-ทะ-พิ-พิด-ทะ-ทำ-มะ-วิ-สุด) หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมอันหมดจนทุกประการ ส่วนที่ 2 เป็นการสร้างอุทยาน ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยมีวิหารที่ประดิษฐาน พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์ และ มีการปลูกไม้หอม ไม้มงคล ได้แก่ ต้นโมก ต้นสาระลังกา ต้นแก้ว ต้นแก้วเจ้าจอม และต้นพะยอมในบริเวณโดยรอบงบประมาณการจัดสร้างทั้งหมดเป็นเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

ข่าว / ภาพโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์      ภาพโดย: นายถาวร คล้ายวงษ์   ภาพมุมสูงโดย: นายวินัย จอมแก้ว 

{gallery} 140263 {/ gallery}

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1Kz254Z6svJYXR_1nHZQPT_of46UMtZr?usp=sharing 

รูปภาพมุมสูง  https://drive.google.com/drive/folders/1nP68i9kTFoylS4SSbO-d0-4kTNJM-fLI?usp=sharing