ม.เกษตร กำแพงแสน จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งโครงการ "Agro Innopolis" ภาคกลาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

IMG 1 29

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งโครงการ "Agro Innopolis" ภาคกลาง ร่วมกับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เพื่อกำหนดให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงการวิจัยและพัฒนาด้านสินค้าเกษตรจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์