โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการตามแนวทางการปรับลดขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC 4237

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการตามแนวทางการปรับลดขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตติญา ศรีดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการพร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าวภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์