คณะเกษตร กำแพงแสน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์โคนม

IMG 6878

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ (แทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน) ผู้แทนจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากรจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์โคนม และทรงให้ใช้ระบบสหกรณ์เป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับคนไทยอย่างยั่งยืน โดยมีกำหนด 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565) นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ขอขอบคุณภาพจาก: คณะเกษตร กำแพงแสน