โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “กิจกรรมสภากาแฟ”

208105

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “กิจกรรมสภากาแฟ” โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์