แผนผังเส้นทางลานจอดรถ และแผนผังเส้นทางเลี่ยงโครงการ KU.KPS.RUN FOR WHEELS

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม จัดโครงการ KU.KPS. RUN FOR WHEELS 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 

ดังนั้น งานรักษาความปลอดภัย กองบริการกลาง จึงขออนุญาตใช้เส้นทางถนนภายในหมู่บ้านเกษตร 1 และสนามฟุตบอลเพื่อเป็นลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 04.00 - 08.00 น.

(ตามแผนผังดังแนบ)