ประชุมหารือความร่วมมือและเลี้ยงรับรองคณะอาจารย์จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น

IMG 4717

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และหารือความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญาระดับบัณทิตศึกษาระหว่างสองสถาบัน และการเจรจาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นและระยะยาว กับ Dr.Yoichi Sakata Director for Center for International Program, Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์