• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล

โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล

IMG 4133

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล ซึ่งนำโดย นางสาวอารยา พืชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์สัญจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างนิสิต เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์